Denne web inneholder en fullstendig dokumentasjon av det elektriske anlegget i Solviken båthavn. Den oppdateres løpende når det gjøres endringer eller feil oppdages. Revisjonsversjon står på dokumentene og en endringslogg ligger på egen side.

Dokumentasjonen inneholder følgende:
• Tegning av havna med UTM koordinater som samsvarer med kartverkets oppmålingskart
• Tegning av brygger og landareal med angivelse av strømuttak, koblings- og sikringsskap, stolper og kabler
• Koblingsskjema for alle strømuttak, koblings- og sikringsskap
• Liste over alle kabler

Merk at plasseringen av stolper, uttaksbokser og koblingsskap ikke er nøyaktig innmålt.

Mange kabler på land er gravd ned før denne dokumentasjonen ble laget og nøyaktig trase er ikke kjent. Tegningene bør derfor ikke benyttes som angivelse av nøyaktig kabeltrase.

Alle tegninger er laget i AutoCAD. For å vise slike tegninger kreves spesielle program installert på PC/nettbrett. Alle tegninger er derfor lagt ut i PDF format som kan vises uten tilpassinger. Disse kan også enkelt skrives ut om ønskelig. Oppløsningen på disse tegningene gir mulighet for å zoome opp områder av interesse. Alle dokumenter kommer opp som egne sider/faner for at det lettere skal være mulig å veksle mellom dokumenter. Alle kabler er blå og punkter (koblingsbokser/skap, uttakbokser osv) er røde.

Ansvarlig for dokumentasjonen er Dag Jordfald (dag@jordfald.net).